Menu

Jak rozwiązać problem alkoholowy?

15 marca 2019 - społeczeństwo

Poradnia zapewnia dostępność terapii uzależnień od alkoholu, pomagając osobom uzależnionym utrzymać abstynencję od alkoholu, poprawić zdrowie psychiczne oraz nabyć umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów emocjonalnych. Liczne dane nie odzwierciedlają zapotrzebowania na świadczenia z zakresu Poradni Leczenia Uzależnień. Poradnia ograniczona jest umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i może przyjąć pacjentów do limitów narzuconych przez zawarty kontrakt. W roku 2012 Poradnia Leczenia Uzależnień „Mark – Med” była realizatorem finansowanego przez miasto ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA. Terapie leczenia uzależnień prowadzi także Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie.

W strukturze szpitala funkcjonuje Oddział Leczenia Uzależnień, który prowadzi działalność leczniczą i rehabilitacyjną, w tym osób z nałożonym sadowym obowiązkiem leczenia odwykowego. Na przykład w Sieradzu w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowana jest działalność 8 świetlic, w tym, poza wcześniej wymienioną świetlicą środowiskową dla dzieci „Promyk” przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej oraz świetlicy środowiskowej „U ŻAKÓW”, również 6 innych świetlic: świetlicę środowiskową prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, świetlicę środowiskową „Światełko Dzikuska” przy Klasztorze Sióstr Urszulanek, świetlicę środowiskową przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, świetlicę środowiskową prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”, świetlicę środowiskową „Iskierka” prowadzoną przy Parafii Rzymskokatolickiej NSJ w Sieradzu oraz świetlicę środowiskową „Monice”, która działała do końca 2012 roku.

Na terenie miasta Sieradza prowadzone są różne działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców w formie warsztatów i programów. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Sieradzu realizowane były programy profilaktyczne, których celem była promocja zdrowego stylu życia, wyuczenie umiejętności społecznych i psychologicznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem. Dzieci i młodzież mogły również skorzystać z oferty profilaktycznych spektakli teatralnych, ponadto w szkołach i przedszkolach prowadzone były wspólnie ze Strażą Miejską zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, zaś w szkołach gimnazjalnych kontynuowano kampanię „Mleko to zdrowie – Zdrowie to życie bez nałogów”.