Menu

Konsument a odstąpienie od umowy

13 marca 2019 - Ogólna

Jeżeli konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy wtedy warto spojrzeć na art. 30 ustawy o prawach konsumenta, który reguluje w jaki sposób należy wykonać prawo do odstąpienia od umowy, oraz zasadę zachowania terminu do odstąpienia od umowy, w której wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Ustawa nie przewiduje w jakiej formie ma być złożone oświadczenie, jednak w celu ułatwienia konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy ustawodawca wprowadził możliwość złożenia oświadczenia w odpowiednim formularzu, którego wzór można znaleźć w załączniku do ustawy.

W artykule 30 ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od umowy drogą elektroniczną. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z tej możliwości wtedy konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. W tej sytuacji konsument może odstąpić od umowy w dwojaki sposób. Po pierwsze może wypełnić zamieszczony na stronie internetowej przedsiębiorcy formularz taki sam, który stanowi załącznik do tej ustawy. Drugim sposobem jest pozwolenie aby konsument samodzielnie sformułował oświadczenie np. za pomocą formularza kontaktowego.

W przypadku, gdy konsument w wyznaczonym terminie odstąpi od umowy wówczas przedsiębiorca powinien niezwłocznie wysłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Jednak jeżeli tego nie uczyni nie ma to wpływu na oświadczenie konsumenta, które i tak wywoła skutek prawny. Kolejne artykuły ustawy wskazują w jaki sposób należy zwrócić rzecz, oraz koszty i kto je ponosi. W artykule 32 możemy przeczytać jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy po odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Po pierwsze przedsiębiorca musi niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu tych kosztów dokonuje się w taki sam sposób w jaki odbyła się zapłata za dana rzecz. Wyjątkiem jest jeśli konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dl niego z innymi kosztami.

Obowiązek zwrotu płatności powinien nastąpić niezwłocznie a najpóźniej po 14 dniach od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Ustęp 3 tego artykułu przewiduje jednak dla przedsiębiorcy prawo wstrzymania się przed zwrotem kosztów, ale tylko w tych umowach, w których przedsiębiorca przenosił na konsumenta własność rzeczy i mu ją wydawał. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili dostarczenia rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. W przypadku gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez przedsiębiorcę, wtedy przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu tych kosztów. Najważniejszą przesłanką jest to, że konsument musi mieć wybór, czyli przedsiębiorca musi przedstawić co najmniej dwa standardowe i najtańsze sposoby zwrotu rzeczy